Disclaimer

Disclaimer voor Kroatiehetland.nl 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Kroatiehetland.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kroatiehetland. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kroatiehetland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kroatiehetland.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kroatiehetland te mogen claimen of te veronderstellen.

Kroatiehetland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Kroatiehetland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Affiliate links
Op Kroatiehetland.nl staan verschillende affiliate links van bedrijven. Al deze bedrijven lopen via het affiliate netwerk TradeTracker en zijn geaccepteerd als partner van Kroatiehetland.nl. 

Ook kunt u onze gereedschap website bekijken en onze website over Madeira

Geboekte vakanties
Tevens zijn zowel Kroatiehetland.nl als haar beheerders in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgen van vakanties die via deze website worden geboekt. Hiervoor zijn de op deze pagina gepromote vakantieaanbieders verantwoordelijk. Wij verwijzen u dan ook naar de website van de aanbieder in kwestie.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Kroatiehetland.nl op deze pagina.

Vakantie in Kroatië?